Тестування

Тестування розроблене за допомогою програми MyTestX.

Тестування "Основи алгоритмізації та програмування" 

1. Які існують властивості алгоритму? 

 • визначеність
 • дискретність
 • результативність
 • якість
 • швидкість

2. Програма - це

 • мова, яку використовують для запису алгоритмів
 • набір команд, призначений для виконання комп'ютером у певній поcлідовності
 • скінченна послідовність команд, яку необідно виконати у визначеному порядку для досягнення поставленої мети

3. Форма -

 • це об'єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи та інші компоненти для створення інтерфейсу користувача 
 • під час виконання проекту відкривається як вікно Windows
 • це компонент для області зображення
 • це компонент, який розміщується на вкладці Стандартні

4. Знак присвоєння значення позначається:

 • :=
 • //
 • =:
 • <>

5. Компонент Кнопка має наступні властивості:

 • Name
 • Left
 • Top
 • Color
 • Caption
 • Text

6. Компонент Поле має наступні властивості 

 • Name
 • Left
 • Top
 • Color
 • Caption
 • Text

7. Щоб зображення зайняло всю область, необхідно встановити значення True властивості

 • Stretch
 • Proportional
 • Align
 • Load
 • Picture

8. Для перетворення текстового представлення цілого числа в саме число використовується функція

 • StrToInt
 • StrToFloat
 • IntToStr
 • FloatToStr

9. Які дії відбудуться при натисканні на кнопку?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Caption:='OK';
Button1.Width:=Button1.Width+20;
Form1.Color:=clred;
end;

 • Колір кнопки - червоний
 • Колір форми - червоний
 • Заголовок кнопки - ОК
 • Заголовок форми - ОК
 • Ширина кнопки - 20 піселів
 • Ширина кнопки збільшиться на 20 пікселів

10. Встановіть відповідність

 • кон'юнкція                                       not
 • диз'юнкція                                       and
 • заперечення                                   or

11. Коментар позначається:

 • //коментар//
 • //коментар
 • {коментар}
 • (коментар)
 • (*коментар*)

12. Встановіть відповідність:

 • кнопка                              edit
 • напис                               button
 • поле                                image
 • картинка                         label

Тестування "Основи структурного програмування " 

1. З якого ключового слова починається рядок оголошення змінних?

 • integer
 • begin
 • abs
 • program
 • real
 • var

2. Яка властивість об'єкта форма, задає ім'я форми як об'єкта?

 • Left
 • Name
 • Top
 • Caption

3. Що таке інтерфейс користувача?

 • дані, які вводить до програми безпосередньо користувач програми
 • правила складання та запису мовних конструкцій
 • сукупність засобів для взаємодії користувача з програмою та пристроями

4. Значенням якої властивості є текст у рядку заголовка форми?

 • Caption
 • Color
 • Width
 • Name

5. Для виконання проекту можна використати...

 • CTRL+F9
 • F9
 • ALT+F5

6. Виконайте фрагмент програми та з'ясуйте, якими будуть значення змінних після його завершення.

p:=1; a:=7;

for i:=1 to 4 do
begin
p:=p*a;
a:=2*a-5;
end;

 • a=37   p=90909
 • a=21  p=2457
 • a=39  p=8546
 • правильної відповіді немає

7. Для чого викоритсовується функція FloatToStr?

 • для переведення дійсних чисел у текстове представлення цих дійсних чисел
 • для переведення текстового представлення дійсних чисел у самі дійсні числа
 • для виведення результату у текстове поле

8. Який загальний вигляд команди присвоєння в DELPHI?

9. Як називається елемент керування для створення кнопки?

 • Label
 • Image
 • Button
 • Edit

10. Для чого використовується функція StrToInt?

 • переведення цілого числа у текст
 • переведення тексту у раціональне число
 • переведення тексту у ціле число
 • правильна відповідь відсутня

11. Загальний вигляд команди циклу з передумовою такий:

 • while <умова> do  begin  <тіло циклу> end;
 • for <ім'я змінної>:=<вираз 1> downto <вираз 2> do begin <тіло циклу> end;
 • for <ім'я змінної>:=<вираз 1> to <вираз 2> do begin <тіло циклу> end;
 • repeat<тіло циклу> until <умова> 

12. Що таке форма?

 • набір команд, призначений для виконання комп'ютером у певній послідовності
 • діалогове вікно для збереження проекту на диску
 • це об'єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи, меню та інші компоненти для створення інтерфейсу користувача

13. Яка команда служить для виведення повідомлення у спеціальне окреме вікно?

 • такої команди не існує
 • ShowMessage
 • MessageShow
 • Message

14. Що визначає властивість Checked для перемикачів та прапорців?

 • чи розміщенні перемикачі і прапорці на формі
 • чи розміщенні на формі елемент CheckBox
 • встановленна позначка в даному об'єкті чи ні

15. Що таке мова програмування?

 • мова, яка використовується для запису алгоритмів призначених для виконання комп'ютером
 • мова, в якій команди подаються як послідовності двійкових кодів
 • це набір команд, призначений для виконання комп'ютером в певній послідовності

16. Як позначається команда перевірки умови в блок-схемі алгоритму?

 • паралелограм
 • прямокутник
 • ромб
 • овал

17. Що таке процедура?

 • частина програми, яка має ім'я та яку можна за цим іменем викликати на виконання в різних частинах програми
 • частина програми в якій команди подаються як послідовності двійкових кодів
 • частина програми, яка не виконується компілятором

18. Визначте істинність або хибність складених висловлень для наведених значень змінних x=5; y=1;

1) х>0 і y>0 або x<0 і y<0
2) x>0 і не y<0 або x<0 і y>0

 • 1) true  2) true
 • 1) false 2) true
 • 1) false 2) false
 • 1) true 2) false

19. Яким чином можна коментар включити до тексту програми?

 • (* *)
 • < >
 • {}
 • //
 • +\
 • [ ]

20. Що таке компілятор?

 • мова програмування, в якій команди подаються як послідовності двійкових кодів
 • пристрій, який здійснює обробку вхідних даних
 • спеціальні програми, для перекладу програм на машинну мову

21. Для чого використовується функція StrToFloat?

 • для переведення дійсних чисел у текстове представлення цих дійсних чисел
 • для переведення текстового представлення дійсних чисел у самі дійсні числа
 • для переведення текстового представлення цілих чисел у самі цілі числа
 • правильна відповідь відсутня

22. Фрагмент алгоритму, що складається з команд, які можуть бути виконані більше одного разу називається...

 • розгалуження
 • цикл
 • масив
 • процедура
 • функція

23. Загальний вигляд команди встановлення значення властивостей об'єкта такий:

 • <ім'я об'єкту>:=<ім'я властивості>.<значення або вираз>
 • <ім'я об'єкту>.<ім'я властивості>:=<значення або вираз>
 • <ім'я властивості>.<ім'я об'єкту>:=<значення або вираз>

24. Елемент RadioButton це -

 • кнопка
 • напис
 • прапорець
 • перемикач
 • поле

25. Що таке комп'ютерна програма?

 • мова програмування, в якій команди подаються як послідовності двійкових кодів
 • це набір команд, призначений для виконання комп'ютером у певній послідовності
 • мова, яка використовується для запису алгоритмів призначених для виконання комп'ютером

26. Елемент CheckBox це -

 • кнопка
 • напис
 • перемикач
 • прапорець
 • поле

27. Яка властивість для поля Edit зайва?

 • Caption
 • Color
 • Top
 • Text

28. Команда повного розгалуження в Delphi має такий загальний вигляд?

 • for <ім'я змінної>:=<вираз 1> to <вираз 2> do begin <послідовність команд> end
 • if <умова> then begin <послідовність команд> end;
 • if <умова> then begin <послідовність команд>end else begin <послідовність команд>еnd
 • while <умова> do begin <тіло циклу> end;

29. Подія OnClick...

 • настає, після наведення вказівника на кнопку
 • настає після початку перетягування об'єкта
 • настає після натиснення клавіші клавіатури
 • настає після натиснення вказівника на кнопку

30. Які елементи керування можна використати для введення даних?

 • Label
 • RadioButton
 • Edit
 • Button
 • CheckBox

31 Які елементи керування можна використати для виведення даних?

 • Label
 • RadioButton
 • Edit
 • Button
 • CheckBox