Тема: Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

Цілі:

 • навчальна: сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати вміння використовувати їх у формулах;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Табличний процесор Excel, Smart NoteBook, MS Office PowerPoint.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання.
 • Перевірка присутніх
 • Перевірка готовності учнів до уроку
 • Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Електронні таблиці - це безперечно дуже потужна програма, для проведення обчислень. Використовуючи їх ми можемо значно спростити розв'язання завдань з алгебри, фізики, геометрії, ми можемо проводити розрахунки не тільки з числами, а й з датами, обробляти текст і проводити порівняння даних

Продовж речення:

 • Документ в EXCEL називають... (КНИГА)
 • В EXCEL розрізняють три типи даних...(текст, число, формула)
 • Формула починається із знаку...(=)
 • Редагувати формулу можна...(кн. F2 або двічі ЛКМ)

На інтерактивній дошці пропонуються анаграми:

Excel, посилання, функція, формула, адреса.

Вчитель пропонує учням пояснити формулу

=SUM(A3:С7) і пояснити, що таке SUM.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Отримуючи знання з уроку в урок, «ми навчаємось не для школи, а для життя». Нехай ці слова давньоримського філософа Сенеки Молодшого стануть кредом нашого уроку.

Ви вже використовували у формулах деякі з функцій. Але ж Excel має декілька сотень вбудованих функцій, кожна з яких має унікальне ім'я. Як не заплутатися у цьому різноманітті?

IV. Вивчення нового матеріалу

За призначенням функції поділяють на:

 • математичні
 • статистичні
 • текстові
 • логічні
 • фінансові та ін.

Будь-яка функція в Excelхарактеризується:

 • Іменем
 • Кількістю аргументів
 • Типом аргументів
 • Результатом дії

Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами.

 • числа
 • вирази
 • посилання
 • інші функції

Аргументи функції записують у дужках і, за наявності у функції декількох аргументів, розділяють символом «;».

Для роботи з функціями можна скористатися майстром функцій, або ж записати функцію в рядку формул.

Система допомагає користувачу вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, і йому залишається лише дописати потрібні аргументи. Використання майстра функцій дає відчутні переваги у безпомилковому наборі функцій і аргументів. Система знаходить помилки і допомагає їх виправити.

Використати на повну потужність всі доступні вбудовані функції у формулах допомагають саме логічні функції. Вони займають особливе місце у розрахунках, завдяки логічним функціям Excel може виконувати ті чи інші дії в залежності від виконання заданих умов.

Вираз, який набуває одного із двох значень: True- істина або False- хиба називається логічним виразом.

Давайте пригадаємо. Розглянемо повідомлення, і визначимо, які з них є істинними, які хибними, а які взагалі не є логічними висловлюваннями https://learningapps.org/

· Київ - столиця України.(істина)

· Учень - це прикметник. .(хиба)

· SCHOOL- з англійської перекладається як Школа. .(істина)

· Т.Г.Шевченко - видатний фізик. .(хиба)

· - це формула спирту. .(хиба)

· Принеси води. (не є логічним висловлюванням)

· У січні 28 днів. .(хиба)

· 11 - просте число. .(істина)

· Число 245 ділиться націло на 5 .(істина)

· Коли ти народився. (не є логічним висловлюванням)

· Дніпро впадає в Чорне море. (істина)

· Жаба - це рослина.(хиба)

Логічна функція - це функція, один або декілька аргументів якої - логічні вирази.

До логічних функцій належать:

1) функція ЕСЛИ;

2) функція И;

3) функція ИЛИ;

4) функція НЕ;

5) функція ИСТИНА;

6) функція ЛОЖЬ.

Розглянемо одну з основних логічних функцій.

ЕСЛИ(лог_вираз;значення істини;значення хиби) - якщо умова виконується повертає значення істини, не виконується - хиби.

Загальний запис

ЕСЛИ (Умова; Вираз1 ; Вираз2).

Вираз1 - обчислюється, якщо умова істинна.

Вираз2 - обчислюється, якщо умова хибна

Розглянемо задачу:Нехай у журналі успішності учнів потрібно біля оцінки записати слово «добре», якщо учень має оцінку, вищу від 6 балів, і слово «задовільно», якщо учень має іншу оцінку.

Розв'яжемо її використовуючи блок - схему

В Excel цей алгоритм реалізується за допомогою функції ЕСЛИ:

=ЕСЛИ(B1>6;"Добре";"Задовільно")

Умова яка використана в задачі є простою, іноді виникає необхідність використання складеної умови.

Складеним логічним виразом називають вираз, у якому кілька простих логічних виразів пов'язані логічними операціями.

Основними логічними операціями є

НЕ (заперечення) - мінює на протилежне логічне значення свого аргумента.

І (кон'юнкція або логічне множення) - повертає значення істини, якщо усі аргументи мають значення істина; повертає значення хиби, якщо хоча б один з аргументів має значення хиба.

АБО (диз'юнкція, логічне додавання) - повертає значення істина, якщо хоча б один з аргументів має значення істина; повертає хибу, якщо всі аргументи мають значення хиба.

В Excel вони реалізуються за допомогою функцій НЕ, И, ИЛИ.

Розглянемо попередню задачу, дещо змінивши умову, потрібно дописати слово «Посередньо» для учнів, які мають оцінки, вищі від 6 балів, але нижчі за 10, для решти не писати нічого.

Тоді використовуємо логічні функції ЕСЛИ та И.

Тобто необхідно, щоб виконувались 2 умови:

1 - оцінка більше 6

2 - оцінка менше 10

В EXCEL це реалізовується за допомогою логічної функції И(логічне множення)

=И(B1>6;B1<10)

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції ЕСЛИ.

Нехай потрібно підписати успішність учнів за трьома рівнями: «початковий» (1-4 бали);

«середній» (5-8 балів);

«високий» (9-12 балів).

=ЕСЛИ(B1<5;"Початковий";ЕСЛИ(B1>9;"Високий";"Середній"))

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп'ютером

· Вправи для очей.

· Міцно заплющили очі

· Розкрили

· Вліво - вправо

· Зверху - вниз

· З відкритими очима повільно намалюйте цифру 8 по горизонталі та вертикалі.

· Повторення правил безпечної поведінки за комп'ютером.

· Інструктаж учителя.

· Практична робота за комп'ютерами.

Створіть таблицю «Абітурієнт», в якій визначається список зарахованих до вищого навчального закладу абітурієнтів за результатами вступних іспитів. Середній бал достатній для зарахування - 4 бали.

 • Рахуємо середній бал (використовуючи функцію СРЗНАЧ).
 • Середні бали інших абітурієнтів заповнюємо через автозаповнення (копіювання формули)
 • Стовпець «відмітка про зарахування», заповнюємо за допомогою функції ЕСЛИ:
 • Середній бал більший рівний 4 бали - «зараховано»;

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 • Я дізнався...
 • Я навчився...
 • Найбільші труднощі я відчув...
 • Електронні таблиці я можу застосовувати...

VІІI. Домашнє завдання

Опрацювати § 15 ст. 82-86

ІХ Оцінювання роботи учнів